Haiku de Basho Matsuo – Invierno

 海くれて鴨のこゑほのかに白し

Umi kurete kamo no koe honoka ni shiroshi

Ya está anocheciendo en el mar, débilmente suena blanco el graznido del pato.

Haiku de Basho Matsuo