Haiku de Soseki Natsume – Otoño

釣瓶きれて井戸を覗くや今朝の秋

Tsurube kirete idowo nozoku ya kesano aki

Se ha roto el cubo, me quedo mirando el pozo, esta mañana de otoño.

Haiku de Soseki Natsume