Haiku de Buson Yosa – Otoño

秋の灯やゆかしき奈良の道具市

Akino hi ya yukashiki nara no dougu ichi

Las luces en otoño, elegante mercadillo de Nara.

Haiku de Buson Yosa