Waka de Sangi Takamura

ptr

わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海人の釣舟

Wata no hara   yasoshima kakete   kogiidenu to   hito ni wa tsuge yo   ama no tsuribune

Me voy hacia las ochenta islas del extenso mar remando, la barca del pescador avisa a la gente de la ciudad.

Waka de Sangi Takamura

Tamaño Hansetsu (136 x 35)